Bezpečnost objektů a s tím spojené omezení, popřípadě monitoring přístupů je dalším důležitým aspektem bezpečnosti. Oblast použití vstupního systému je jak průmyslové prostředí, kde zjednosušuje evidenci a oprávnění ke vstupům do jednotlivých prostor.

Zaměstnanec obdrží autentizační médium ( karta, RFID čip ), se kterým je schopen fungovat v rámci veškeré firemní infrastruktury. Tj. od otevření dveří, po evidenci docházky a případného ovládání EZS a dalších externích zařízení. Daší možností autentizace je bioetrická, tj. například otisk prstu.

Elektronická kontrola vstupu umožňuje upuštění od klasických klíčů a relativně drahého klíčového systému.

 • On-line přehled přítomnosti osob ve střežených prostorách

  Systém, který povolí vstup do střeženého prostoru autentizací uživatele, umožňuje díky této funkci přehled o tom, kdo se v jakých prostorách nachází a případně, jak dlouho se zde zdržel.

 • Odpadá nutnost klasických klíčů nebo klíčových sytémů

  Každý uživatel má své autentizační médium, které mu zajistí vstup.

 • Jednoduchá správa vstupu

  Správce přistupového systému může přes ovládací aplikaci ovládat celý systém a jednotlivým uživatelům povolit nebo omezit vstup do jednotlivých prostor. Jsou tak jasně dána omezení, kam uživatel může a kam ne.

 • Zajištění bezpečnosti při ztrátě autentizačního média

  V případě ztráty autentizačního RFID čipu/karty stačí jeho odstranění z databáze vstupního systému. Z média se stane jen přívěšek, které nemá další funkci a není tak ohrožena bezpečnost prostor, jako v případě ztráty klasického klíče.

 • Zamezení kopírování

  Autentizační médium není možné kopírovat a opět je tak zvýšena bezpečnost vstupního systému. Kopii klasického klíče lze dnes bez problémů vyrobit prakticky kdekoliv. Správce objektu tak po čase nemusí mít, v případě klasického klíče, úplný přehled o tom, kdo vlastní přístup do střežených prostor.

 • Průmyslové prostředí

  Objekty firem a výrobních společností.

 • Rodinné domy

  V oblasti rodinných domů jsme schopni dodat jednoduchý systém motorických zámků, které jsou ovládány ID médiem, popřípadě externí klávesnicí/čtečkou nebo mobilní aplikací.

 • Vicebytové domy

  U bytových domů je otázka bezpečnosti stále aktuálnější vzhledem k rostoucím počtům krádežím přímo v domech. Vzhledem k občas velé fluktuaci nájemníků je prakticky nemožné udržet přehled o vlastnictví klíčů od vstupních dveří do společných prostor. Systém elektronické kontroly vstupu je tak pro tyto objekty velmi vhodným řešením.

 • Školy a školky

  Bezpečnost ve školách a školkách v souvislosti s incidenty je již delší dobou předmětem bezpečnosti. Běžný vstup do těchto objektů bývá již na mnoha místech různě omezen. Díky elektronické kontrole vstupu tak organizace může zjednodušit přístup do svých objektů pro žáky a učitele. Opět je zde jasná kontrola nad právy a tím, kdo má přístup povolen.

Vstup uživatele je umožněn přiložením ID média ke čtečce, která je umístěná poblíž dveří, které mají umožnit vstup. Čečka může být umístěna buď jen u vstupu dovnitř místnosti/objektu. Při odchodu je stisknuto jen odchozí tlačítko, které uvolní dveře. Případně sofistikovanější varianta, kde je čtečka umístěna na obě strany dveří. Výhodou tohoto řešení je přehled o příchodu i odchodu, tudíž je možné takto monitorovat přítomnost uživatele v objektu.

Elektrický otvírač ( BEFO ), eltromechanický nebo elektromotický zámek jsou klíčovou komponentou celého systému. Je na požadavcích aplikace, do jaké míry má být vstup zabezpečen a dle těchto požadavků je vybráno vhodné řešení. Je možné sledovat stav zámku, případně i stav polohy samotných dveří. Možnost notifikace správce, či zvuková signalizace dlouho otevřených dveří.

Dalším aspektem výběru je poté například potřeba panikové funkce pro zámek, případné ovládání zámků při evakuaci osob, například ve spojení s EPS.

Kontrolery vstupního systému jsou „srdcem“ celé instalace a starají se o ovládání celého systému. Zajišťují vyhodnocení stavů jednotlivých vstupů, notifikaci a ovládání jednotlivých zámků.

Tyto kontrolery je možné vzdáleně nastavovat a ovládat přes specializované aplikace, kde probíhá správa uživatelů a jejich práv ke vstupu. Apliace pro správu může být buď dedikovaná ( pro malé instalace ) nebo typu klient-server ( pro rozsáhlejší aplikace ).